Arquivo da categoría: Suicidio

“La muerte silenciada: suicidio, el último tabú” (documental)

Traemos hoxe outro documental, emitido no programa “Documentos TV” do pasado 17 de febreiro. Está accesible na páxina web de “RTVE a la carta” co título “La muerte silenciada: suicidio, el último tabú” e tamén en YouTube:

Cada ano, en España, quítanse a vida arredor de tres mil cincocentas persoas: xa é a primeira causa de morte violenta. Esta realidade silénciase por varios motivos, entre eles o medo ó “efecto chamada” ou “efecto imitación” que poden ter algunhas noticias no público. O documental recolle testemuños de pacientes, familiares, psiquiatras e outros expertos, que avogan por darlle voz ó suicidio para combate-las súas causas.

Porque hoxe sabemos que falar das ideas de morte (os pacientes) e escoitar (as familias) son pasos fundamentais para a prevención do suicidio, prevención que debemos completar pedindo axuda ós especialistas en saúde mental (psiquiatras e psicólogos, principalmente). Varios centros sanitarios puxeron a andar programas de prevención e seguimento con pacientes que intentaran suicidarse, chegando a reducir nun trinta por cento as recaídas.

Alexandre García Caballero: Suicidio e crise económica

Compartimos un esclarecedor artigo de Alexandre García Caballero, psiquiatra especializado, entre outras cuestións, no suicidio. O artigo leva por título “Uns datos sobre o suicidio e a crise económica” (La Voz de Galicia, 16 – V – 2013).

As teorías clásicas do suicidio enxergaron as relacións entre a crise e o suicidio de xeito precoz. O propio Durkheim, o pai da socioloxía e o primeiro estudoso científico do suicidio, propuxo que as situacións de cambio social rápido, produtoras de anomia, aumentaban o risco suicida. No mesmo senso e de especial aplicación á actualidade é o estudo de Sainsbury (1971) sobre o suicidio en Londres, quen sinalaba que o risco aumentaba especialmente cando había un cambio de nivel social cara á baixa e cando este cambio era repentino, exactamente o que ten sucedido no noso país.

O aumento do desemprego na Gran Depresión conlevou un aumento dos suicidios nos homes en Gran Bretaña, do mesmo xeito que a creba de bancos en EE.UU. no mesmo período relacionouse cun aumento da mortalidade por suicidio (Stuckler e cols., 2012).

Noutras latitudes ben distantes, na crise económica do surleste asiático da década dos 90, o número de suicidios atribuíbles á crise en Hong Kong, Xapón e Corea estimouse en perto de 10 000 mortes (Chang e cols., 2009), e máis achegado a nós, en Grecia o suicidio subiu no 2009 un 17 % en relación co 2007, mentres que datos non oficiais citados no Parlamento grego falaban dun aumento no 2010 con respecto ao 2009 dun 25 %. O Ministerio de Saúde grego informaba que no 2011 no primeiro trimestre produciuse un aumento do 40 % con respecto ao mesmo período do 2010 (Kentikelenis e cols., 2011). Grecia era, xunto con España e Portugal, un dos países de Europa con menor taxa de suicidios antes da crise.

É sabido que o desemprego multiplica por dous ou por tres o risco suicida, incluso naqueles que están libres de enfermidade mental, nos que o risco aumenta ata nun 70 % (Gunnell e cols., 2009). A relación entre desemprego e mortalidade está ben descrita na literatura e un estudo estatístico que modeliza esta relación a nivel paneuropeo acha que un aumento do desemprego nun ano que supere o 3 % provocaría un 4 % máis de mortes por suicidio e un 28 % máis de mortes por alcoholismo, sempre expresado como aumento con respecto á taxa previa de cada país (Stuckler e cols., 2009).

Aínda non temos datos sobre España, pero sabendo que noutros países, ou noutras crises previas, produciuse un incremento evidente, e que epidemioloxicamente as situacións de desemprego e de falta de saídas conlevan un incremento de depresión e consumo de alcohol, e un incremento nas rupturas ou crises de parella, tres dos factores máis podentes cara o incremento do risco suicida. Dadas pois estas circunstancias, non parece aventurado supoñer que a nosa poboación vaise comportar de xeito análogo ás do resto do mundo e que as taxas de suicidio, especialmente nos homes, aumentarán, aínda que os lazos familiares e sociais funcionen máis que noutras latitudes coma áncoras protectoras perante esta marea silandeira.

De feito un estudo recente (Gili e cols., 2012) indica que comparando o ano 2006 co 2010, nunha enquisa realizada a uns 7 000 pacientes de atención primaria, a prevalencia de depresión aumentou en España nun 19,4 %, a ansiedade nun 8,4 % e a dependencia alcohólica nun 4,6 % e que, independentemente do risco de desemprego, o risco de depresión maior aumentaba de xeito significativo cando había dificultades de pago das hipotecas e tamén nos desafiuzamentos.

A pesar de todo este escuro panorama, cómpre salientar que circunstancias similares se viviron noutros países e que naqueles nos que as políticas de protección se mantiveron, como Finlandia ou Suecia, o impacto das crises foi menor (Gunnell e cols., 2009). Nos Estados Unidos, por exemplo, a nivel histórico unha das variables máis influíntes cara á predición do risco suicida entre estados, unha vez controlada a renda per cápita e o índice de divorcios, é o gasto social per cápita, aumentado o risco suicida naqueles estados onde o gasto social era máis reducido (Zimmerman, 1995).

Por todo isto, nun recente artigo da revista da World Psychiatric Association (Wahlbeck & McDaid, 2012) recórdase que as medidas de protección social en xeral, e particularmente os servizos de saúde mental a nivel comunitario, os programas de búsqueda activa de emprego, de apoio ás familias e de conciliación familiar, de control do consumo de alcohol e os programas de alivio ou xestión das débedas son a pedra angular do éxito nas políticas de saúde mental nos momentos de crise económica.

Luis Ferrer derruba mitos sobre o trastorno bipolar

A pesar dos titulares sensacionalistas, o psiquiatra Luis Ferrer i Balsebre sae airoso desta entrevista, e contesta acertadamente varias cuestións sobre o trastorno bipolar. Brillante, especialmente cando responde á pregunta sobre o litio

Luis Ferrer i Balsebre: «La historia está cuajada de grandes nombres bipolares» (La Voz de Galicia, 5 – V – 2013)

Van Gogh, Edgar Allan Poe, Elizabeth Taylor, Chaikovski, Mozart o Kurt Cobain eran bipolares, tal y como recuerda este psiquiatra, que resalta que «aunque con sufrimiento», aportaron muchísimo a la humanidad.

Bea Abelairas

Luis Ferrer i Balsebre (Madrid, 1957), psiquiatra y titular del sillón de Psiquiatría de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, acaba de terminar una etapa de cinco años como jefe de servicio y director del área de salud mental del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago para regresar al centro homólogo de A Coruña. Recuerda que la «Historia está cuajada de grandes nombres bipolares y todos, aunque con sufrimiento, han dejado mucho a la humanidad». Y cita a personajes como Van Gogh, Allan Poe, Chaikovski, Mozart, Elizabeth Taylor, Kurt Cobain, Fernando VI, Mel Gibson, Hemingway o Abraham Lincoln.

-Todos nos sentimos a veces muy eufóricos: ¿quién debe preocuparse por ello?

-Las oscilaciones del estado de ánimo son intrínsecas al ser humano. Somos seres emocionales y reverberamos ante todo aquello que nos provoca una emoción, sea un insulto o una caricia, un éxito o un fracaso. La frontera entre una afectividad denominada como normal y otra patológica es borrosa. En general, consideramos patológico aquello que nos hace sufrir o hace sufrir a los demás. Cuando un afecto nos lleva a tener problemas laborales, familiares, económicos o relacionales, algo puede ir mal. Hay que tener en cuenta que los seres humanos estamos conectados, y por tanto influidos por todos los ritmos biológicos, como las estaciones, las mareas, las lunas (de ahí los lunáticos, que seguimos existiendo aunque no se nos diagnostique), los ciclos menstruales, el sueño o la vigilia, el hambre y la saciedad… No es extraño que suframos patologías influidas o desencadenadas por todos estos ritmos, más en una sociedad en la que algunos se han alterado de forma significativa.

-¿Lunáticos? No es un mito, entonces, que las noches de luna llena se llenan las urgencias…

-Cuando hablo de ellos, y me incluyo, me refiero a que hay ciertas personas a las que afecta el astro. No llega a ser una patología, pero la gente está más ansiosa, como sucede también con algunas premenstruaciones.

-¿Cuál es la diferencia entre ciclotimia y bipolaridad?

-Tanto la ciclotimia como el bipolar son trastornos cíclicos de la afectividad que alternan fases de euforia con otras de depresión. En el caso del trastorno bipolar, los síntomas son mucho más graves e intensos, y hasta pueden aparecer síntomas psicóticos añadidos.

-¿Se pueden tratar sin litio, que no tiene buena fama?

-La psiquiatría dispone de una amplia batería de herramientas, tanto farmacológicas como psicoterapéuticas, eficaces en el tratamiento de estas patologías. La sal de litio sigue siendo una de las más eficaces. Es un tratamiento excelente, que solo requiere un buen control periódico e individualizado. En esas condiciones, es uno de los más inocuos y eficaces que tenemos. Quizás esa mala fama se deriva de que es un fármaco tan barato que a algunos no les resulta tan rentable como otros más nuevos, mucho más caros, pero no más eficaces.

-¿El origen de este problema es mayoritariamente genético o puede sobrevenir por una vida mal llevada?

-Hay un componente hereditario importante que hace que haya un veinticinco por ciento más de probabilidades de padecerlo en familiares de primer grado. También una mayor vulnerabilidad a las situaciones de estrés en determinados tipos de personalidad puede ser el desencadenante del cuadro. Otras veces es el consumo de tóxicos u otro tipo de patologías psíquicas lo que provoca un cuadro clínico de este tipo. En psiquiatría los diagnósticos suelen requerir mucho tiempo de evolución para poderse confirmar con certeza. En patologías como el trastorno bipolar o las psicosis esquizofrénicas hablamos de años…

-¿Qué aconseja a las familias de estos enfermos, que no suelen curarse?

-Disponemos de toda una serie de intervenciones, fundamentalmente psicoeducativas, protocolos de detección precoz de inicio de fases agudas y manejo de las mismas que enseñan a la familia y al paciente a gestionar bien su dolencia. El trastorno bipolar es una enfermedad crónica, pero a lo largo de los años varía en cuanto al número e intensidad de los episodios. Bien tratada y controlada, no tiene por qué interferir de forma dramática en la vida del enfermo y su familia salvo en casos muy graves o resistentes al tratamiento.

-Algunos de los enfermos bipolares famosos terminaron suicidándose: ¿es este el principal peligro de esta enfermedad?

-Es una de las complicaciones que pueden tener estos enfermos en las fases depresivas que lleguen a ser muy profundas, pero su incidencia no es mayor que la de otras enfermedades mentales.

-Aunque es lo que más temen los allegados…

-A las familias también les preocupan mucho las fases eufóricas, que es otra de las complicaciones que pueden surgir, porque es en estas etapas cuando el enfermo puede meterse en más problemas.